„INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”

Szanowni Państwo,

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane dalej jako „RODO”), które zaczyna być stosowane od dnia 25 maja 2018 r.

informujemy,co następuje:

Administratorem danych osobowych jest Cerwis Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu kod pocztowy 60-171, ul. Żmigrodzka 41/49. W sprawie przetwarzania danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z nami w następujący sposób: osobiście, listownie, e-mailowo, telefonicznie.

Telefon kontaktowy 61 64 179 35, email: biuro@cerwis.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu sprzedaży naszych usług i towarów a więc dla przygotowania i zawarcia stosownej umowy– podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingowym takim jak przetwarzanie publicznie dostępnych informacji dostępnych w rejestrach i ewidencjach – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora– marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); Dane osobowe będą przetwarzane – w przypadku wyrażenia odrębnej zgody – dla celu wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym za pomocą newslettera i telefonicznie –– podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia obsługi usług płatniczych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapisywania danych w plikach cookies – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Dane osobowe będą przetwarzane w celu przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz innych wymaganych powszechnie obowiązującym prawem– podstawą prawną jest obowiązek prawny (art. 6 ust 1 pkt c RODO).

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu w którym nie istnieje konieczność ich przetwarzania ze względu na obowiązki prawa powszechnie obowiązującego wynikające z zawarcia i wykonania umowy (np. okres przedawnienia roszczeń, obowiązków finansowo-księgowych). W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę, będziemy je przetwarzać dopóki nie zostanie ona cofnięta przez osobę, która zgody udzieliła.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Usunięcie danych dotyczy sytuacji, gdy podstawą ich przetwarzania była udzielona uprzednio zgoda na ich wykorzystanie.

Państwa dane będą przetwarzane jedynie w celu realizacji opisanych wyżej celów, przez okres niezbędny do realizacji tych celów.

W razie pytań, prosimy o kontakt.