Korzystanie z aplikacji zarządzanych przez firmę Cerwis oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Zamknięcie ramki równoznaczne jest z nie wyświetlaniem komunikatu ponownie.
Szczegóły TUTAJ
zamknij

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

www.cerwis.pl/tools

I. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

1. 
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia  w ramach Sklepu;
2. 
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. 
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.cerwis.pl/tools;
4. 
Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.cerwis.pl/tools , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia; 
5. 
Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. 
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Cerwis sp z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu; 
7. 
Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
8. 
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. 
Ustawa o prawach konsumenta -  z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014 poz. 827),
10. 
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod
www.cerwis.pl/tools
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
2.3. Sklep internetowy, działający pod
adresem www.cerwis.pl/tools , prowadzony jest przez 

Cerwis sp z o.o.

ul. Wołczyńska 56

60-167 Poznań

Nip 779-24-654-09

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; 
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu
www.cerwis.pl/tools oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.7.  Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach. 
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. 
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4.
Cerwis sp z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez
Firmę Cerwis i za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy Cerwis .
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody
firmy Cerwis sp z o.o.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści 
propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla 
www.cerwis.pl/tools ,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową
www.cerwis.pl/tools , dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do 
koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „
Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: 
a) przedmiotu zamówienia, 
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), 
c) wybranej metody płatności, 
d) wybranego sposobu dostawy,
e) przewidywanego terminu realizacji zamówienia.
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „
Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. 
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z
firmą Cerwis sp z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną
Potwierdzenie zakupu w Sklepie (numer), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się
firmy kurierskie lub odbiór osobisty. Koszty dostawy wynoszą zgodnie zinformacją zawartą na karcie produktu. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem  odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu
www.cerwis.pl/tools oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar lub wysłaną na wskazany adres email fakturę VAT
 
VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich
lub w Euro i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem ceny netto).
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny za towary zamówione poprzez dostawę kurierem:
a) przelewem na numer konta bankowego  
mBank: 57 1140 2004 0000 3302 7725 2835
b) płatnością online w systemie
tpay,
c) zapłata kartą płatniczą poprzez
tpay
d) gotówką kurierowi – przy wysyłce towaru za pobraniem,
e) poprzez system ratalny
przeprowadzany poprzez System Płatności tpay
6.3 Za towary zamówione poprzez
Sklep Internetowy, z odbiorem osobistym, klient może zapłacić: 
a) gotówką przy odbiorze towaru,
b) przelewem na numer konta bankowego  
mBank: 57 1140 2004 0000 3302 7725 2835

c) płatnością online w systemie tpay,
d) zapłata kartą płatniczą poprzez tpay
e) gotówką kurierowi – przy wysyłce towaru za pobraniem,
f) poprzez system ratalny przeprowadzany poprzez System Płatności tpay

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014 poz. 827), przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dniu licząc od dnia w którym Klient objął w posiadanie towar,  lub w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru.  Aby skorzystać z tego prawa, należy złożyć stosowne oświadczenie na piśmie i wysyłać je na adres
firmy Cerwis podany w niniejszym Regulaminie, bądź na adres e-mail: sklep@cerwis.pl
7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru.
7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
Cerwis sp z o.o.  ul. wołczyńska 56, 60-167 Poznań z dopiskiem: ZWROT. Sklep Internetowy nie przyjmujemy paczek za pobraniem, zwrot należności zostaje zwrócony Klientowi na podane konto bankowe.
7.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
7.5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient –
Sklep Internetowy nie przyjmuje paczek za pobraniem, zwrot należności zostaje zwrócony Klientowi na konto bankowe.
7.6.
Sklep Internetowy przesyła należności za zwrócony towar oraz poniesione koszty przesyłki (z zaznaczeniem, ze zwracany jest najtańszy koszt transportu możliwy do wyboru w Sklepie Internetowym), po otrzymaniu zwracanego towaru w terminie 14 dni.
7.7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i
jego funkcjonowania. 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Cerwis sp z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@sklep-narzedzia.pl. Cerwis sp z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
8.3. Cerwis sp z o.o. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1.
Firma Cerwis podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić
firmę Cerwis o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:
Cerwis sp z o.o. ul. Wołczyńska 56 , 60-167 Poznań z dopiskiem Sklep Internetowy, mailowo pod adres sklep@cerwis.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5.
Firma Cerwis zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Współpraca z firmami zewnętrznymi

10.1 W chwili obecnej firma Cerwis sp z o.o. nie współpracuje z żadną firmą zewnętrzną i nie udostępnia nikomu żadnych danych swoich Klientów. Gdyby w przyszłości korzystnym było by rozpocząć taką współpracę Klienci Sklepu Internetowego zostaną o tym powiadomieni i poproszeni o ewentualną zgodę do przystapienie do takiego programu

10.2 Uczestnictwo w takim programie będzie dobrowolne i w żaden sposób nie będzie ingerował w treść niniejszego regulaminu bez zgody Klienta.

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy
firmą Cerwis sp z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy
Cerwis sp z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy Cerwis sp z o.o.
11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
11.4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i obowiązuje do zamówień zawartych od tego dnia.

Pobierz regulamin